3 มิถุนายน 2562 กรมป่าไม้ เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียว มั่นใจปีนี้มีประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ทะลุ 10 ล้านต้น

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190603113348371

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่าหลังจากได้แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 ให้ประชาชนสามารถตัดไม้หวงห้ามทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองเพื่อนำไปใช้สอย หรือเพื่อค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปลูก หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มประมาณปลูกต้นไม้ให้ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 ของเนื้อที่ประเทศ ภายใน 20 ปี ตอนนี้กระแสประชาชนตอบรับดีมาก โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินโครงการป่าชุมชน ที่ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนแลกกับการรับรองสิทธิทำกิน อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไขไม่รุกป่าเพิ่ม และต้องดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโต ตามนโยบาย “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน บนผืนดินเดียวกัน” มั่นใจปีนี้จะมีประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ทะลุ 10 ล้านต้น ทั้งนี้ผู้ปลูกไม้มีค่าทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนต้นไม้ที่ตนเองปลูก เพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ถือครอง โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น E-Tree หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนปลูกต้นไม้แล้วกว่า 500,000 ต้น โดยชนิดต้นไม้ที่พบมีการลงทะเบียนปลูกมากที่สุด ได้แก่ ต้นยางนา รองลงมาคือ ต้นสัก พยูง และตะเคียนทอง